Közzétételi lista 2017/2018

Írta: Szabolcs Vezér Web Mester on . Beküldve: Uncategorised

 

Közzétételi lista 2017/2018 tanév

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

 

 

2.  2017/2018 tanév időbeosztása

 

 

 

3. Az országos mérés-értékelés eredményei

 

 

4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói:

-Lemorzsolódási mutató: 12%

-Évismétlési mutató: 7.8%

 

5. Az érettségi vizsgák átlageredménye

 

2016/2017 tanév: 2.8%

 

 

8. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége

A tanulók a testnevelés órákon felül mindennap tömegsport foglalkozások keretében elégítik ki mozgásidényüket. Az iskolai diákszínpad munkájába minden tanuló bekapcsolódhat,aki kedvet érez a színjátszáshoz.

 

9. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A Házirend részletesen szabályozza.

 

 

10. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma:


11. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

1. Felvételi vizsga
Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai  képzésekre jelentkező
tanulók felvételi pontszáma az általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből kerül
meghatározásra.
2. Felvételi pontszám kiszámítása
2.1. A felvételi pontszám – képzési típustól függetlenül – az általános iskolából hozott pontszámok
alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi
bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak
érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett első félévi tanulmányi
értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az osztályzatok összege így maximálisan 100
pont lehet.
2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a jegyekből
szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az érdemjegyei alapján
szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott pontszám végső értékét.
3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok
3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halmozottan hátrányos
helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával
(BTM) rendelkező tanuló. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi
kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye,
feladatellátási helye található.
3.2. Két azonos hozott pontszámú szakiskolai, vagy szakközépiskolai képzésre jelentkezett tanuló
közül előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv osztályzatainak
összege magasabb.
3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege egyenlő, előnyt
élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege magasabb.
3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő, előnyt élvez
az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege magasabb.
3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege egyenlő, előnyt
élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege magasabb.
3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege egyenlő, előnyt
élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv osztályzatainak összege
magasabb.11. fenntartó által engedélyezett osztályok:

Indítható osztályok száma 3: Szakgimnáziumban Kereskedelem, Közgazdaság, Turisztika és Pedagógia ágazatokon 0,5-0,5 osztály, Szakközépiskolában 1 osztály 

 

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége:

1 fő iskolatitkár: érettségi

1 fő rendszergazda: okj 

1 fő könyvtáros: egyetemi